SwedSec-licens – Ledning och kontrollfunktioner

 • Generellt

  En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll.

  Utbildningen består av tre lärarledda kursdagar, boken ”Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden” och ett studiematerial i Rådgivarportalen, som är uppdelat i före och efter kursdagarna. Du får tillgång till det direkt när du anmäler dig.

  Du får:

  • Tre lärarledda dagar
  • En interaktiv studieplan som guidar dig i studierna
  • Aktuell diagnostester som ständigt uppdateras och vidareutvecklas
  • Läshänvisningar till boken
  • E-kurser
  • Finanskompetens skräddarsydda studiematerial
  • FAQ (ställ frågor och få svar från våra lärare)
  • mm

  Utbildningen har tre huvudområden:

  • Styrning och intern kontroll
  • Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning
  • Reglering på värdepappersmarknaden

  Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

  • Lärarnas kompetens och engagemang
  • En effektiv inlärning
  • Erfarenhetsutbytet med andra deltagare
 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har en ledande befattning eller kontrollfunktion i bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag. Den riktar sig både till dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner och till dig som behöver kvalificerade kunskaper om värdepappersmarknaden utan att du för den skull ska skriva testet. Då arbetar du till exempel i styrelsen för en finansiell institution eller inom myndigheter och departement.

  För mer utförlig information om vilka yrkesgrupper SwedSecs licensieringstest för ledning- och kontrollfunktioner är ett krav, läs SwedSecs regelverk kapitel 3.

 • Genomförande

  Utbildningen består av tre lärarledda kursdagar med vissa förberedande studier. Våra erfarna lärare varvar genomgångar med övningar och gruppdiskussioner. Att få dela sina erfarenheter med lärare och kollegor i branschen är mycket givande, vittnar de som deltagit i utbildningen om.

  Distansstudierna genomför du i Finanskompetens Rådgivarportal. Materialet, som är framtaget av Finanskompetens, är uppdelat i före och efter de lärarledda dagarna.

 • Innehåll

  Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav, fördelat på tre huvudområden:

  1. Styrning och intern kontroll

  Fokus på bolagets förvaltning, styrning och kontroll. Det handlar om fördelning av roller och ansvar mellan ägarna, styrelse och VD, utifrån aktiebolagslagen, Finansinspektionens föreskrifter och självreglering. Det omfattar även detaljerade kunskaper kring intern styrning och kontroll i finansiella företag, utifrån riskkontroll, compliance och internrevision. Vi går igenom under vilka förutsättningar verksamhet kan läggas ut på en tredje part (s.k. outsourcing) samt vilka krav som gäller för bonus och annan rörlig ersättning till anställda i finansiella företag liksom vilka åtgärder finansiella företag måste vidta för att hantera en krissituation där bolagets existens kan vara i fara.

  2. Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning

  Omfattar finansiell ekonomi, finansiella instrument, riskanalys och kapitaltäckningskrav. Här ligger fokus på att ge kunskap om hur du identifierar och hanterar olika typer av risker som finansiella aktörer är exponerade emot. Det kräver förståelse för hur risker mäts, på både instrumentnivå och portföljnivå, kännedom om typiska riskkällor för olika segment av kapitalmarknaden och om hur finansiella derivatinstrument kan användas för att hantera risker. Kunskap om det finansiella systemet i allmänhet och regler för kapitaltäckning och likviditet i synnerhet, ingår också liksom regelverk och konkreta metoder för kapitalbehovsberäkningar.

  3. Regleringar på värdepappersmarknaden

  Här handlar det till stor del om att förstå hur värdepappersmarknaden fungerar och hur företagen och dess anställda ska agera. Du ska känna till normgivningen inom EU och i Sverige och förstå syftet med värdepappersmarknadens regler. Du ska förstå och kunna tillämpa några av de fundamentala kundrelaterade reglerna såsom intressekonflikter, incitament, marknadsmissbruk och penningtvätt. Särskilt fokus läggs på ytterligare kundskyddsregler i samband med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. God kännedom om vissa informations- och rapporteringskrav, såsom flaggning samt rapportering av OTC-derivat, är också väsentligt.

   

 • Kontakt

  För ytterligare information och support, kontakta:
  Finanskompetens Support
  Telefon 08-651 71 65

  Utöver vår öppna utbildning erbjuder vi exklusiv lärarledd undervisning för enskilda deltagare, mindre eller större grupper. För offert, kontakta:

   

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner