Fånga motivationen – nyckeln till effektiva och lönsamma utbildningsinsatser

Hur ska våra kunder organisera utbildningsverksamheten för sina rådgivare, så att den verkligen leder till bestående kompetenshöjning? Och vilken betydelse har motivationen för att utbildningarna ska ge avsedd effekt? Det här är frågor som jag har funderat mycket på under de 12 år som jag har jobbat med utbildning och träning av finansiella rådgivare.

Skapa motivation – steg 1 för en generell utbildning

Vi möter ofta kunder som vill lyfta rådgivarnas kompetens inom några specifika områden. Bakgrunden är att kunden har gjort en analys som pekar på att just de här kompetensbristerna är hinder för att uppnå affärsmässiga mål. Det kan vara svaga resultat från kundundersökningar, vikande försäljningsrapporter eller bristande regelefterlevnad. Här är det väldigt lätt att landa i att alla rådgivare ska ha exakt samma medicin, men vad händer då? Jo, motivationen för att utbilda sig kan variera stort mellan rådgivarna.

När vi på Finanskompetens möter den här typen av blandade grupper finns ofta flera personer som inte alls förstår varför de ska gå utbildningen. Konsekvensen är att vår utbildningsprocess behöver fokusera mycket tid och energi på att motivera deltagarna att vilja vara med. En eller ett par skeptiska personer i en grupp på 15-20 kan ofta få en klart hämmande effekt på övriga deltagares möjlighet att ta steg framåt. Inte förrän alla är motiverade och förstår nyttan för sig själv, sitt arbete och sina kunder kan vi egentligen börja med att lyfta kompetensen åt det håll som arbetsgivaren bestämt. Nu är vi på Finanskompetens experter på just att skapa motivation, så det fungerar oftast, men man ska vara medveten om den tid och energi som krävs för att få till motivationen.

Vi måste skapa motivation inför utbildningen…

För att få bättre effekt av utbildningen kan vi lägga tid på att hitta deltagarnas motivation redan långt innan utbildningen börjar. Involvera cheferna för att medvetandegöra behovet av att utvecklas inom de områden som utbildningen handlar om. Låt dem tillsammans med rådgivarna hitta konkreta mål eller aktiviteter i vardagen som de vill förbättra. Diskussionerna kan föras både individuellt mellan rådgivare och chef eller på workshops med rådgivargruppen. Vi på Finanskompetens kan stödja med metod och frågeställningar.

… och tydliggöra den i samband med utbildningsstarten

För att få klart för oss hur motivationen i en grupp ser ut inleder vi ofta en utbildning eller träning med en presentationsrunda där alla deltagare får svar på ”Vem är du?”, ”Vilka styrkor har du som rådgivare?” och ”Varför är du här?”. När vi möter rådgivare som själva har valt att gå utbildningen har de oftast svaret på fråga 3 helt klart för sig. Motivationen för det som ska göras är redan från början väldigt hög. Denna motivation smittar gärna av sig på övriga deltagare och leder till en positiv utvecklingsspiral för hela gruppen. Man vill utvecklas och lära sig! Med exakt samma kursinnehåll och samma lärare kan deltagarna i den här gruppen utvecklas 2-3 gånger snabbare än en grupp med mindre motiverade deltagare.

5-10 år efter en viss utbildning möter jag ibland kursdeltagare som vittnar om kursens bestående effekt i det dagliga arbetet och för karriären och livet i stort. Då blir jag väldigt glad och varm i själen!

Mitt slutråd är att försöka organisera utbildningsverksamheten så att den i högre grad utgår från att rådgivarna själva väljer vilka områden de vill utvecklas inom. Jag tror det kommer att leda till att ni får både nöjdare medarbetare och större effekt av utbildningsinsatserna.

Mathias Söderström

Dela nyheten