Handelsbanken kompetenssatsar inom försäkringsrådgivning

Handelsbanken har tagit ett rejält grepp om kompetensen för alla som arbetar med rådgivning inom livförsäkringsområdet. Totalt ingår mer än 4000 av Handelsbankens medarbetare i en intensiv utbildningsinsats. Utbildningen är indelad i tre nivåer baserat på vad, och vilka kunder, medarbetaren jobbar med. Finanskompetens bistår Handelsbanken i att ta fram denna viktiga kompetensutvecklingsinsats.

Elisabeth_Gardelius– Vid försäkringsförmedling ställs stora krav på att se till att omsorgsplikten fullföljs i kundmötet. För att säkerställa att vi lever upp till de föreskrifter och lagkrav som gäller vill vi garantera att de som förmedlar Handelsbanken Livs produkter har korrekt kompetens för det man arbetar med, säger Elisabeth Gardelius Hammarskiöld på Handelsbanken Liv. Förutom teoretiska kunskaper krävs även att du har väsentlig erfarenhet av rådgivning inom livförsäkring, för att du ska anses vara behörig.

Elisabeth tycker att den här utvecklingen är positiv.
– Det här rimmar helt och hållet med Handelsbankens sätt att se på kunden – vi ska alltid ge det råd som är bäst för kunden, utifrån dennes unika situation, behov och önskemål. Vi tror därför att den här utbildningsinsatsen kommer lyfta försäkringsaffären i banken. Vår erfarenhet är att ett ökat fokus på ett område leder till bättre självförtroende hos rådgivaren, ökad aktivitet, större intresse och engagemang – och framför allt till fler och nöjdare kunder.

Från A till C

Handelsbanken har kartlagt och delat in medarbetarna i de olika behörighetsnivåerna A, B och C, och genomför utbildning och certifiering på alla nivåer under innevarande halvår. Något förenklat kan man säga att A-nivån gäller för de flesta rådgivarna på bankkontor och avser i första hand försäkringsförmedling till privatpersoner. För ett begränsat antal medarbetare kommer, utöver A-nivån, även en utbildningsinsats göras för att de ska uppnå B-nivå där även försäkringsförmedling till småföretag ingår. C-nivån är den som gäller för diplomerade försäkringsrådgivare, som ansvarar för komplexa försäkringslösningar för privatpersoner och större företag.

Omkring 4000 medarbetare i kontorsrörelsen kommer att ha säkerställt sin kompetens för A-nivån före sommaren och det är i princip samtliga som arbetar i kontorsrörelsen i Sverige. De allra flesta av dem har redan nödvändig utbildning bakom sig och har oftast arbetat med försäkringsrådgivning mot privatpersoner. Handelsbanken har ändå valt att låta alla genomföra en kunskapsuppdatering och ett avslutande certifieringstest för att fräscha upp minnet och säkerställa kompetensen.

– De legala kraven omfattar även krav på relevant erfarenhet hos den som förmedlar försäkringar, vilket innebär att det måste genomföras ett visst antal rådgivningstillfällen för att man ska anses vara behörig. Det här har medfört att vi har velat uppdatera alla medarbetare och säkerställa att de rent kompetensmässigt kan våra produkter och kan prata med kunderna om detta på korrekt sätt, utifrån kravet på omsorgsplikten om kunden.

Medarbetarna har haft ett par månader på sig att genomföra utbildningen som består av en e-learning inklusive ett avslutande certifieringstest.

– Den har tagits emot väl. Man har tyckt att den är lätt och smidig att ta sig igenom och uppskattat att få fräscha upp sina kunskaper. Nu känner de sig laddade och tryggare inför det fortsatta arbetet med pensions- och trygghetserbjudandet i Handelsbanken.

Helt ny utbildning för specialister i kontorsrörelsen

De legala kraven på såväl kompetens som erfarenhet för de rådgivare som diskuterar pensions- och försäkringslösningar med företagare är omfattande. Därför är innehållet i Handelsbankens nya B-nivåutbildning anpassat till det och rejält tilltaget för att se till att de blivande B-behöriga helt säkert har rätt behörighet för att klara av den typen av försäkringsförmedling.

– Det är en omfattande utbildning, men det är det som marknaden har bedömt som rimligt för att du ska kunna prata tjänstepension och trygghetsförsäkringar på korrekt sätt med småföretagare och föreslå rätt lösningar efter genomförd behovsanalys.

Kontorsrörelsen har genomfört en kompetenskartläggning tillsammans med försäkringscheferna för att identifiera vilka medarbetare som bedöms kunna klara av en B-nivåcertifiering. Till att börja med är det cirka 80 personer som valts ut, som redan har utbildning och erfarenhet av pensions- och försäkringsrådgivning mot småföretagare. Det här är personer som kommer att kunna vara stöd till medarbetare med A-behörighet och de kan även avlasta de diplomerade försäkringsrådgivarna.

– Vi har 462 bankkontor och för närvarande 60 livdiplomerade försäkringsrådgivare, varav mer än hälften tillhör de tre storstadsregionerna. Vi ser därför att vi främst behöver fler behöriga medarbetare som kan hjälpa till med småföretagens behov av pensions- och trygghetslösningar, framför allt i våra glesbygdskommuner.

Under maj månad kommer de 80 medarbetarna att genomföra en längre utbildning via e-learning. Det avslutas med ett omfattande certifieringstest plus att de ska lämna in ett skriftligt förslag på lösning inklusive korrekt dokumentation över ett fiktivt kundmöte. När de klarat av det får de genomgå en lärarledd utbildning där tyngdpunkten ligger på produktkunskap och praktiska kundexempel ur ett Handelsbanksperspektiv. Här är kundmötet i fokus och med utgångspunkt från omsorgsplikten tränar man på behovsanalys, lösningsförslag och att dokumentera på rätt sätt i bankens rådgivningsverktyg.

– Vi har många som aspirerar på att gå från A- till B-nivå och de kommer vi att utbilda under hösten. Med de B-behörigas hjälp tror vi att vi, på sikt, kommer att kunna täcka pensions- och trygghetsaffären även för småföretagarna på alla våra 462 bankkontor runt om i hela Sverige.

Finanskompetens – ”ett tryggt stöd”

Finanskompetens har varit med och hjälpt Handelsbanken att utveckla alla utbildningar, från A till C.

– Finanskompetens har varit en bra samarbetspartner och ett tryggt stöd. Det känns jättebra att jobba med en etablerad och stabil aktör som vi har mångåriga positiva erfarenheter av. Tack vare deras hjälp har vi kunnat ta fram utbildningarna på kort tid och till ett bra resultat. De har visat god förmåga att sätta sig in i vår unika situation med försäkringsförmedling via våra 462 bankkontor. Våra medarbetare behöver ha rätt kompetens och erfarenhet för att uppfylla de stränga krav som ställs på dem när de pratar pension och trygghet med sina många olika kunder, avslutar Elisabeth Gardelius Hammarskiöld.

Dela nyheten