Finanskompetens har länge jobbat med sälj-, kommunikation-, och ledarskapsträning som vi kallar för Affärsträning. Målet med utbildningarna är att öka kundnytta, kundnöjdhet och jobba effektivare och därmed skapa fler och bättre affärer.

Varför

Hur hittar vi på bästa sätt kundernas behov och därigenom maximerar affären? Hur stödjer vi våra ledare i att coacha och vidareutveckla medarbetarna? Detta är exempel på frågeställningar som driver behovet av att vidareutveckla medarbetare och chefer inom sälj-, kommunikation och ledarskap.

Vi börjar ofta processen med att i en förstudie tillsammans med kunden ta fram underlag på vilka mål man har och vad insatserna ska leda till. Detta för att kunna skapa ett upplägg anpassat för den aktuella kunden. Eftersom vi är nischade inom bank, finans och försäkring kan vi dra nytta av våra kunskaper inom relevanta regelverk och de produkter och tjänster som våra kunder jobbar med.

På detta sätt kan vi koppla affärsträningen till den kundens specifika förutsättningar för att ta fram ett upplägg som passar. Det handlar om värderingar, affärsmål, målgrupp, nuvarande arbetssätt, interna och externa regelverk.

Hur

För att utveckla affären handlar det ofta om att förbättra kommunikationen med kunderna och utveckla sättet att genomföra kundmötet. För att utvecklingen ska få fäste behövs det ofta en förståelse av beteendeförändring och ett coachande ledarskap.

Beroende på nuläge och önskat läge så består affärsträningen av olika innehåll och komponenter.

 

Genomförandet av en affärsträning kan bestå av olika fysiska aktiviteter, till exempel klassrumsträning, uppgifter i mindre grupper eller enskild coachning. Det kan också bestå av digitala komponenter som deltagaren genomför på mobil eller dator.

 

Digital affärsträning

Även om en viktig del av beteendeförändring sker genom den fysiska interaktionen mellan människor, kan affärsträningen ha ett stort inslag av digitala träningsaktiviteter. Dessa gör att insatsen får en mer varaktig effekt. De digitala komponenterna kan användas under en utbildning, som påminnelser efter en genomförd utbildning eller som en fristående helt digital utbildning.

Exempel på komponenter kan vara mikroträningar som innehåller filmer som visar korta kundmötessekvenser, reflekterande frågor, interaktiva element.

Här kan du se exempel på en film som kan ingå i en mikroträning:
Digital mikroträningar ihop med coachning, fortsatt träning och erfarenhetsutbyte leder till en varaktig effekt.

Vad och för vem?

Affärsträning riktar sig ofta till de yrkesroller som har kontakt med kund och deras chefer. Vi har också exempel på upplägg där vi jobbar med en hel organisation och alla yrkesroller där målet är få till en förändring i kommunikation och arbetssätt i alla led.

Exempel på upplägg och innehåll

Diplomeringsprogram för erfarna rådgivare – Ämneskunskap blandas med affärsträning i ett längre program som sträcker sig över 4-6 månader. Avslutas med diplomeringsprov och examination.
Hela organisationen – Alla chefer och medarbetare i en organisation genomgår en två dagars grundutbildning om beteende, kommunikation och mötesteknik. Cheferna får en fördjupad utbildning som gör att de kan driva förändringen vidare. Finanskompetens förse medarbetarna med digitala träningsaktiviteter för att få en kontinuerligt lärande.

Affärsträning för företagsrådgivare – Utbildningen genomförs under en femveckors period och innehåller fyra träningsdagar med mellanliggande digitala komponenter.

 

Vill du veta mer - kontakta:

Olle Hernell

Ansvarig Affärsträning
olle@finanskompetens.se
0707-47 75 00