Vad handlar femte penningtvättsdirektivet om?

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner. Det är i förlängningen även en hot mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten. Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är också ett av delmålen i Agenda 2030: ”Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet” 

Ökad globalisering, digitalisering, tillkomst av virtuell finansiering, utförda terroristdåd och utdelade myndighetssanktioner har lett till penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort fokus de senaste åren. Utvecklingen har lett till att regelverken anpassas och vidareutvecklas. 

EU:s femte penningtvättsdirektiv som huvudsakligen träder i kraft i januari 2020, är egentligen inte ett helt nytt direktiv, utan en revidering av det fjärde direktivet.  

Några av förändringarna är: 

  • Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska omfattas penningtvättslagstiftning.  
  • Tydligare och skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer. 
  • Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas.  
  • Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.  
  • Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.  
  • Skyldigheten för företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen att lämna uppgifter till Finanspolisen, ska också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen. 

Skärpningarna i direktivet införs i Sverige huvudsakligen genom förändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och i penningtvättsföreskrifterna. Samtidigt passar man i Sverige på att göra förtydliganden om några artiklar i det fjärde direktivet.  

Till följd av att reglerna för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har vidareutvecklats och skärpts har vi tagit fram en ny version av vår branschgemensamma utbildning.

Till utbildningen

The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Dela nyheten