(Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2020-02-13)

Vi som tillhandahåller utbildningarna och Övriga tjänster är Finanskompetens FU AB med organisationsnummer 556600-1151 (”Finanskompetens”). För oss är den personliga integriteten av högsta vikt och vi strävar därför alltid efter att de personer som genomför våra Utbildningar eller använder Övriga tjänster ska kunna känna sig trygga med vår hantering av Personuppgifter (så som det är definierat nedan). För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter.

Finanskompetens behandlar, hanterar, använder och skyddar därför Registrerades Personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Finanskompetens behandlar Personuppgifter i tre syften – för att ta emot och behandla beställningar, genomföra Utbildningar, behandla uppgifter kring Övriga tjänster och återrapportera till Kund (se avsnitt 2 nedan), för att lagra Brukares uppgifter om genomförda Utbildningar (se avsnitt 3 nedan) samt för direktmarknadsföring (se avsnitt 4 nedan).

1. DEFINITIONER

1.1 Följande definitioner ska, i denna Integritetspolicy, ha den betydelse som förklaras nedan:

”Allmänna Villkor”
Vid var tid gällande allmänna villkor som reglerar Finanskompetens tillhandahållande av tjänster och produkter.

”Brukare”
Varje fysisk person som använder Finanskompetens Portal för utbildning.

”Kund”
De kunder, vanligtvis arbetsgivare till Brukare, som beställer de av Finanskompetens tillhandahållna utbildningarna.

”Personuppgifter”
All information om fysiska personer vid liv, genom vilken dessa personer direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis namn, adress eller e-postadress och annan information genom vilken en fysisk person kan identifieras. Begreppet innefattar inte personuppgift som avidentifierats i sådan utsträckning att den permanent är omöjlig att direkt eller indirekt hänföra till en fysisk person som är i livet.

”Portalen”
Finanskompetens tekniska lösning för Utbildningar och Övriga tjänster.

”Registrerade”
Fysiska personer vars Personuppgifter behandlas av Finanskompetens.

”Utbildning”
De utbildningar som tillhandahålls av Finanskompetens, bland annat tillgängliga via Portalen.

”Övriga tjänster”
Här avses de tjänster utöver utbildningar som Finanskompetens erbjuder Kund. Det kan exempelvis vara registrering av årlig genomförd fortbildning i timmar för försäkringsdistributörer, den anställdes egna affärer för anställda som omfattas av anmälningsplikt.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR ATT UPPFYLLA AVTALET

2.1 Finanskompetens behandlar sådana Personuppgifter som lämnas av Kunder eller andra personer med ändamål att ta emot och behandla beställningar, möjliggöra genomförandet av Utbildningar, upprättandet av deltagarlistor, utfärdandet av diplom samt återrapportering av genomförda Utbildningar, samt Övriga tjänster till Kund i enlighet med för vardera Kund gällande uppdrag. Det betyder att Personuppgifterna samlas in och behandlas till exempel för planering och genomförande av Utbildningar och Övriga tjänster.

2.2 Uppgifter som behandlas för att uppfylla avtalet är exempelvis namn och kontaktuppgifter till Brukare, uppgift om arbetsgivare, faktureringsuppgifter och givetvis information om vilka utbildningar genomförts och Övriga tjänster som utnyttjats. Finanskompetens gör även administrativa anteckningar.

2.3 Behandlingen i detta avsnitt 2 sker för att kunna fullgöra avtalet mellan å ena sidan Finanskompetens och å andra sidan Kunden.

2.4 När avtalet som nämns ovan i 2.3 upphör, kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas med det ändamål som framgår av 2.1.

2.5 I förhållande till den nämnda behandlingen är Finanskompetens att anse som personuppgiftsbiträde och Kund är att anse som personuppgiftsansvarig. Finanskompetens är aldrig att anse som personuppgiftsansvarig för behandlingen av de Personuppgifter som anges i detta avsnitt 2. För frågor eller klagomål avseende denna behandling hänvisar vi alltså till Kunden.

2.6 I fall då Kunden också är Brukare (privatkunder eller enskild firma) och utnyttjar Finanskompetens tjänster utanför vad som kan anses vara rent privat, är Brukaren/Kunden själv personuppgiftsansvarig.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I LAGRINGSSYFTE

3.1 På Finanskompetens förstår vi att du som Brukare har ett intresse av att vi sparar uppgifter om vilka utbildningar du har genomgått, till exempel för det fall du byter arbetsgivare. Genom denna Integritetspolicy är du informerad om att vi gör detta även för din räkning (och inte bara din arbetsgivares). Om du inte vill att vi ska behandla uppgifterna på detta sätt ber vi dig kontakta oss. Det är samma personuppgifter som behandlas för din egen räkning som för Kundens när det gäller Utbildningar. Det gäller dock inte uppgifter inom ramen för Övriga tjänster.

3.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 3 är för att kunna fullgöra det avtal om lagring av genomförda utbildningar som tjänst, mellan å ena sidan Finanskompetens och å andra sidan Brukaren, som ingåtts genom att Brukaren har accepterat denna Integritetspolicy.

3.3 När den lagliga grunden som angetts ovan i 3.2 upphör, kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas med det ändamål som framgår av 3.1.

3.4 I förhållande till den nämnda behandling är Finanskompetens att anse som personuppgiftsansvarig.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

4.1 Utöver de ovannämnda syftena behandlar Finanskompetens dessutom samma typ av Personuppgifter som nämnts ovan, i syfte att erbjuda andra relevanta utbildningar, tjänster eller produkter till Brukaren vars Personuppgifter behandlas av Finanskompetens.

4.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 4 är för att utföra en uppgift som rör Finanskompetens berättigade intresse.

4.3 När den lagliga grunden som angetts ovan i 4.2 upphör, eller Brukaren motsätter sig marknadsföring, kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas med det ändamål som framgår av 4.1.

4.4 Finanskompetens är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som nämns i detta avsnitt 4. Finanskompetens ansvarar därmed för behandlingen av de Personuppgifter som Finanskompetens samlar in i samband med Utbildningar.

5. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

5.1 Den Registrerade har nedanstående rättigheter avseende Personuppgifter. I de fall Finanskompetens är personuppgiftsbiträde hänvisas till Kunden (normalt Brukarens arbetsgivare). I de fall Finanskompetens är personuppgiftsansvarig mottas synpunkter eller klagomål enklast per e-post till info@finanskompetens.se.

5.2 Den Registrerade har rätt att begära ut information om de Personuppgifter som behandlas av Finanskompetens, genom att skriftligen kontakta Finanskompetens via kontaktuppgifterna i punkten 10 nedan. Varje Registrerad har därför rätt till en kopia av de Personuppgifter som avser denne som är under behandling, utan avgift. För eventuella ytterligare kopior som den Registrerade begär får Finanskompetens ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

5.3 Den Registrerade har rätt att vid behov begära rättelse av felaktig eller inaktuell sådan uppgift, genom en skriftlig begäran till Finanskompetens.

5.4 Den Registrerade har rätt att motsätta sig att Personuppgifterna används för marknadsföring enligt stycke 4, så kallad ”Opt-out”.

5.5 Den Registrerade har rätt att begära radering eller begränsning av behandling samt invända mot behandling under vissa förutsättningar.

5.6 Den Registrerade har under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut Personuppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter ogynnsamt.

5.7 Om du tycker vi gjort fel i behandlingen av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår i avsnitt 10 nedan. Du har också rätt att göra anmälan till Datainspektionen.

6. SÄKERHET

6.1 Finanskompetens sätter de Registrerades personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att Registrerades Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Finanskompetens vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att de Registrerades Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Överföring av information via internet och mobila nätverk kan dock aldrig ske helt riskfritt varför all sådan överföring sker på egen risk.

6.2 När det inte längre föreligger laglig grund för behandling av Personuppgifterna enligt 2.3, 3.2 eller 4.2 kommer uppgifterna att raderas.

7. PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

7.1 Finanskompetens kommer inte att sälja eller dela ut Personuppgifter till tredje part, om inte annat framgår av denna Integritetspolicy.

7.2 Finanskompetens kan dock komma att överföra Personuppgifter som avser de Registrerade till:
i. Finanskompetens underleverantörer och samarbetspartners, som i vissa avseenden agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållandet av våra tjänster;
ii. myndigheter eller juridiska rådgivare vid misstanke om brott mot lag, denna Integritetspolicy eller de avtal är gällande mellan Kunder och/eller Brukare; samt
iii. myndigheter, juridiska rådgivare eller annan aktör om så krävs av Finanskompetens enligt lag eller myndighets påbud.

7.3 Finanskompetens kommer att lämna ut information till relevanta intressenter då Brukaren exempelvis genomgått en certifieringsutbildning. Normalt sker sådan information på begäran av Finansinspektionen.

7.4 Finanskompetens kommer endast att lämna ut de Registrerades personuppgifter till sådan tredje part som Finanskompetens har förtroende för. Finanskompetens väljer noggrant ut eventuella samarbetspartners för att säkerställa att Användares uppgifter används på ett sätt som är förenligt med den reglering avseende personuppgiftshantering som gäller i Sverige.

7.5 Överföringar till tredje land görs endast till underleverantörer som kan garantera att relevanta rättigheter och friheter för Registrerade respekteras och skyddas genom att erbjuda en adekvat skyddsnivå, exempelvis genom certifiering enligt Privacy Shield.

8. AGGREGERAD DATA (ICKE IDENTIFIERBARA PERSONUPPGIFTER)

8.1 Finanskompetens kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in vid genomförandet av Finanskompetens tjänster och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget vid beställandet av Finanskompetens tjänster. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte Personuppgifter.

9. COOKIES OCH LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

9.1 När en Brukare använder Portalen kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Besökarens enhet, det vill säga exempelvis dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Portalen. Finanskompetens använder cookies för att förbättra Brukarens upplevelse av Portalen samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Besökarens användning av Portalen. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Portalen och Finanskompetens tjänster och erbjudanden i övrigt.

9.2 Besökare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningen om sin enhet. Om så sker kan dock Besökares upplevelse av Portalen försämras.

9.3 Portalen kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Besökare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Finanskompetens ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

10. KONTAKTUPPGIFTER

10.1 För frågor, ytterligare information om Finanskompetens personuppgiftshantering eller för kontakt med Finanskompetens i övrigt, vänligen använd nedan angivna uppgifter:
Finanskompetens FU AB
Wallingatan 33, 111 24, Stockholm
Mailaddress: info@finanskompetens.se
Telefonnummer: 08-651 71 65

11. ÄNDRINGAR

11.1 Finanskompetens har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Portalen. En ny version av Integritetspolicyn träder i kraft efter att Brukaren informerats om de nya villkoren genom att logga in på Portalen eller på annat sätt informeras om den nya versionen.