Vad händer just nu när det gäller den nya bolånelagen?

Lagstiftning som genomför det s.k. bolånedirektivets krav skulle ha varit införda i svensk rätt redan i mars 2016. Lagstiftningsarbetet blev således försenat – men i mitten av juli 2016 överlämnades äntligen propositionen från regeringen till riksdagen. Finansinspektionen kom därefter i mitten av september med sitt förslag på allmänna råd och föreskrifter för att komplettera den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen och Finansinspektionens regler trädde sedan i kraft den 1 januari 2017.

Under de senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att stärka konsumentskyddet och för att minska de strukturella risker som är förenade med hushållens skuldsättning på bolånemarknaden.

Genomförandet av bolånedirektivet är ännu ett steg i regeringens arbete med att se till att den svenska bolånemarknaden fungerar bra och innehåller en rad åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Man vill samtidigt minska problem med överskuldsättning.

Den nya lagstiftningen innebär förändringar i befintlig lagstiftning, huvudsakligen i konsumentkreditlagen, som bl.a. innebär att konsumenten ska få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms och minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om en bostadskredit. Konsumenten ska också få ett förslag till en individuell amorteringsplan.

Vidare införs en ny näringsrättslig lag om verksamhet med bostadskrediter. Lagen innebär bl.a. att näringsidkare som lämnar eller förmedlar bostadskrediter ska behöva tillstånd och stå under tillsyn och ha personal med tillräcklig kunskap och kompetens. Lagen innebär även skärpta regler för rådgivning avseende bostadskrediter, t.ex. införs ett förbud för den som utger sig för att lämna oberoende rådgivning att ta emot ersättning från någon annan än konsumenten. Vissa delar av den nya lagens krav, t.ex. avseende uppförande och ersättningssystem, kunskap och kompetens, informationskrav, fastighetsvärdering, rådgivningstjänster gäller även banker, men då endast verksamheten med bolån. Reglerna avseende tillsyn och ingripanden gäller dock inte för banker som ju redan är tillsynade under lagen om bank- och finansieringsrörelse.

De nya reglerna är, med några undantag t.ex. konsumentens rätt att begära en individuell amorteringsplan, tillämpliga endast på kreditavtal som ingås efter 1 januari 2017. Lagen har således inte någon retroaktiv verkan på redan ingångna kreditavtal.

Kreditförmedlare och de kreditgivare som behöver tillstånd kommer kunna driva verksamheten med kreditgivning avseende bolån vidare utan nytt tillstånd fram till 1 januari 2018, dvs. man får ett år på sig att skaffa tillstånd. Det är därför angeläget för de företag som avser att fortsätta driva sin verksamhet ett år efter det att den nya lagen trätt i kraft i tid ansöker om tillstånd från Finansinspektionen.

Samtliga företag som bedrivit bolåneverksamhet före den 20 mars 2014 får ett år på sig att uppfylla de nya kraven på kunskap och kompetens, dvs. fram till 1 januari 2018. Finansinspektionens föreskrifter om kunskaps- och kompetenskrav stadgar också att personal med minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet ska kunna påvisa tillräcklig kunskap och kompetens genom erfarenhet under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2020.

Dela nyheten