Informationskrav och tillsyn inom hållbarhetsområdet

Disclosureförordningen som trädde i kraft i mars 2021 är ett av flera verktyg från EU med syfte att öka transparens och riktighet när det gäller hållbarhetsrelaterad information.

I stora drag kräver förordningen att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare informerar slutinvesteraren om hur de i sin investeringsbeslutsprocess och rådgivningsprocess integrerar hållbarhetsrisker och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Syftet är att harmonisera det hållbarhetsrelaterade informationskraven för samtliga medlemsländer inom EU och säkerställa likvärdig och jämförbar information för samtliga parter, minska grönmålning och att öka attraktiviteten för hållbara investeringar.

Ytterligare en förordning, Taxonomiförordningen, är på ingång och träder i kraft 1 januari 2022. Även den har som syfte att säkerställa likvärdig information och minska grönmålning genom att klassificera olika ekonomiska verksamheter som miljömässigt hållbara.

Finansinspektionen kommer att spela en viktig roll vad gäller tillsyn och kommer att kontrollera att dessa regler efterlevs.

I ett första steg tittar FI på informationen som delas och kontrollerar hur väl den återspeglar den faktiska produkten eller investeringsstrategin för att i nästa steg ta en närmre och djupare titt på enskilda aktörers och exempelvis fondförvaltares regelefterlevnad.

Efterlevs inte dessa regler kan Finansinspektionen  vidta åtgärder och utfärda proportionella, effektiva och avskräckande sanktioner.

På Finanskompetens, hjälper vi våra kunder att hålla koll på dessa regler och vad de i stora drag innebär för just finansbranschen. Klicka här för info om vår Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen eller kontakta oss för mer information.

Dela nyheten