Många målgrupper i Swedsec Ledning och kontroll

Finanskompetens har erbjudit förberedande utbildningar inför Swedsec licensieringstest sedan 2001. Numera erbjuder SwedSec fem olika licensieringstester med kunskapskrav anpassade efter olika yrkesroller.

I juni 2014 lanserades licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Vi på Finanskompetens var snabba att bygga upp en förberedande utbildning som matchade Swedsecs kunskapskrav. Utbildningen är mycket uppskattad och det är med glädje vi ser en ökad efterfrågan. Utbildningen ger förutom att klara Swedsecs test, även enligt deltagarna en allmänbildning och nyttiga kunskaper för den som arbetar i olika typer av ledning- och kontrollfunktioner inom finansbranschen.

Vår utbildning genomförs inte bara av de personer som omfattas av Swedsecs regelverk, utan också av exempelvis styrelseledamöter och personer som inte är anställda i ett medlemsföretag hos Swedsec.

Vem omfattas då mer specifikt enligt Swedsecs regelverk? Den frågan får vi ofta på Finanskompetens.

Målgruppen utgörs huvudsakligen av olika typer av ledning- och kontrollfunktioner inom bank, fondverksamhet och värdepappersrörelse.

Företag är organiserade på olika sätt och det är inte säkert att alla de angivna funktionerna i Swedsecs regelverk finns eller passar in på företagets organisation. Utgångspunkten är dock att licenskravet ska tolkas extensivt, dvs. vid osäkerhet om en anställd omfattas av kravet bör företaget välja att licensiera personen i fråga.

Exempel på roller som omfattas av krav på ledning- och kontroll licens är:

Verkställande direktör och vice verkställande direktör i

 • värdepappersinstitut vars verksamhet huvudsakligen är värdepappersrörelse
 • fondbolag eller förvaltningsbolag (dvs även ett utländskt företag med tillstånd att förvalta fonder med en filial i Sverige)
 • juridisk person som inte är kreditinstitut, men som är försäkringsförmedlare
 • AIF-förvaltare

Ansvariga för

 • väsentliga delar av ett värdepappersinstituts värdepappersrörelse,
 • väsentliga delar av ett fondbolags eller förvaltningsbolags fond- eller kapitalförvaltning,
 • försäkringsbolags värdepappersförvaltning eller tillhandahållande av finansiell rådgivning
 • ansvariga för väsentliga delar av en AIF-förvaltares förvaltning eller investeringsrådgivning,

Exempel på ansvariga personer inom till exempel ett värdepappersinstitut är chefer för egenhandel, portföljförvaltning, kundhandel, analys, corporate finance och back office (värdepappersadministration).

I ett större företag bör chefer för affärsområden och divisioner eller motsvarande som rapporterar direkt till VD, genomgå licensieringstestet avsett för ledning och kontrollfunktioner.

Bestämmelsen omfattar inte ekonomichefer, IT-chefer, personalchefer, informationschefer eller andra chefer som inte är direkt verksamma i värdepappersrörelsen eller motsvarande. Dessa kan däremot få frivillig licens.

Compliance officers eller motsvarande befattningshavare verksamma inom

 • värdepappersrörelsen i värdepappersinstitut
 • fondbolag eller förvaltningsbolag
 • värdepappersförvaltningen eller tillhandahållandet av finansiell rådgivning i försäkringsbolag
 • försäkringsförmedlingen hos juridiska personer som inte är kreditinstitut
 • AIF-förvaltare

Befattningshavare inom riskkontroll och andra väsentliga kontrollfunktioner som till 50 procent eller mer av arbetstiden är verksamma inom de områden som anges ovan.

När det gäller befattningarna compliance officer och risk controller så omfattas de personer som utför de arbetsuppgifter som typiskt sett omfattas av funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering inom värdepappersrörelse, fondverksamhet och rådgivning. Tanken är att de compliance officers som arbetar inom den eller de avdelningar eller enheter där värdepappersaffärer, investeringsrådgivning, analys eller corporate finance utförs ska omfattas av kravet på licens. Däremot omfattas inte sådana compliance officers som t.ex. endast sysslar med försäkringsbolags försäkringsrörelse. Inte heller centralt placerade jurister som inte är direkt involverade i den dagliga verksamheten inom nämnda verksamhetsområden omfattas av kravet på licens.

Har du personer i ditt företag som tillhör de nämnda målgrupperna eller av annan anledning är intresserad av utbildning, kontakta oss!

 

 

Dela nyheten