Spaning med två hållbarhetschefer

Vi ställde tre frågor till två av våra kunder om hållbarhetsarbetet under 2021 och effekten som de hoppas uppnå genom att utbilda sina medarbetare. Här kommer svar från Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbankens hållbarhetschef samt Christina Kusoffsky Hillesöy, hållbarhetschef på Länsförsäkringar.

Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbankens hållbarhetschef

Vad är viktigast för er när det gäller arbetet med hållbarhet under 2021? 
Som bank behöver vi fokusera på många hållbarhetsfrågor, allt ifrån mänskliga rättigheter, finansiell sundhet, stävjande av finansiell kriminalitet till miljö- och klimatfrågor och vår egen påverkan som arbetsgivare och företag. Med det sagt har frågan om klimatförändringar kommit att dominera de senaste åren, inte minst för att en omställning till en utsläppsneutral ekonomi kräver finansiering och investering. Det kommer under 2021 även vara fokus på transparens och mätbarhet samt att utveckla hållbarhetsprodukter och tjänster nära våra kunder. Men en faktor som är avgörande för att ha framgång i allt vårt arbete är att hållbarhet blir integrerat i allt vi gör och involverar alla i banken.    

 Vilka är utmaningarna? 
Den förändringstakt som behövs i flertalet av hållbarhetsfrågorna ställer höga krav på såväl oss som våra kunder. Därtill är många av hållbarhetsfrågorna komplexa och arbetet med dem kan ofta innebära målkonflikter då två hållbarhetsmål kan stå i konflikt med varandra. Så en av utmaningarna är absolut att hålla sig a jour och samtidigt ta till vara på möjligheten att trots komplexiteten tillgängliggöra frågorna och lösningar till våra kunder med användarvänliga produkter och tjänster.  

 Vilken effekt hoppas ni att uppnå genom att utbilda era medarbetare i hållbarhet? 
Vi har ett bra utgångsläge med många kollegor på banken som har en fantastisk expertkunskap inom hållbarhetsområdet. Men för att hållbarhet verkligen ska genomsyra allt vi gör behöver alla medarbetare känna sig allmänbildade i hållbarhetsfrågor trots den snabba utvecklingen av hållbarhetsfrågorna i och utanför banken. Kunskap i hållbarhetsfrågor, nuvarande och framtida risker samt möjligheter, är en förutsättning för att skapa mervärde för våra kunder och att fatta bra beslut för banken. Hållbarhetsutbildningen skapar både allmänorientering och självförtroende och är en bra plattform att bygga vidare på i bedömningen av olika kunder och olika branschers hållbarhetsfrågor. 


Christina Kusoffsky Hillesöy, hållbarhetschef på Länsförsäkringar.

Vad är viktigast för er när det gäller arbetet med hållbarhet under 2021? 
2021 kommer att präglas av att implementera EUs nya regelverk, varav Disclosure-förordningen kommer först. Regelverken påverkar många avdelningar och funktioner inom vår organisation så implementationen är verkligen ett koncernövergripande projekt. 
Utbildning av berörda medarbetare är givetvis en viktig del i arbetet, framför allt alla de som inte har varit involverade i det förberedande arbetet under 2020. Vi kommer även ha fokus de närmaste åren på att ta fram hållbara produkter i linje med EUs hållbarhetsmål där minskade klimatförändringar är en del av målbilden.

Vilka är utmaningarna? 
En stor utmaning är att regelverken inte går i takt. Taxonomiförordningen är central i de nya regelverken och borde ha rullats ut först eftersom den påverkar så många delar i EUs handlingsplan. En annan utmaning att så många regelförändringar sker inom så kort tid och därtill med stor ovisshet kring hur regelverken ska tolkas. De så kallade nivå två-reglerna, de tekniska granskningskriterierna (RTSerna), är inte fastställda för tex Disclosureförordningen och för Taxonomiförordningen än, vilket gör att det inte är lätt att veta hur regelverken ska appliceras och tolkas. Vi kommer att behöva implementera regelverken etappvis och anpassa vårt arbete allt eftersom, vilket ställer stora krav på organisationen att arbete med rörlig materia. En annan utmaning är att Taxonomi- och Disclosure-förordningarna är beroende hållbarhetsdata från bolag vi investerar i och mycket av den datan kommer ta tid för bolag att börja rapportera. Blir lite moment 22.  

Vilken effekt hoppas ni att uppnå genom att utbilda era medarbetare i hållbarhet? 
Genom att utbilda våra medarbetare hoppas vi på att de ska få ökad förståelse för hur hållbarhetsdelarna i EUs nya regelverk hänger ihop och hur vårt produkterbjudande påverkas. Med ökad kunskap blir det lättare för medarbetare att känna sig trygga i rådgivningsmöten med kunder. Det interna engagemanget kring hållbarhet är stort hos oss och vi hoppas att ökad kunskap kommer bidra till att ännu fler blir engagerade. 

Dela nyheten