IDD – nya och förändrade regler vid försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 ska Försäkringsdistributionsdirektivet (Insurance Distribution Directive [IDD]) genomföras i Sverige genom en ny lag om försäkringsdistribution. Vi har sammanfattat några viktiga förändringar mot dagens regelverk.

Det primära syftet med IDD är att harmonisera reglerna för försäkrings- och återförsäkringsdistribution inom EU. Därutöver att öka och förbättra kundskyddet oavsett distributionskanal samt att skapa sund konkurrens.

IDD omfattar distribution av alla typer av försäkringar. Det innebär såväl individuellt tecknade som gruppförsäkringar, och skadeförsäkring liksom livförsäkring. Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD, som exempelvis försäkringsföretag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis biluthyrningsföretag och resebyråer.

Nya och förändrade krav i IDD

IDD innehåller en hel del nyheter och förändringar för aktörer som distribuerar försäkringsprodukter. Flera av reglerna kring kundskydd liknar dem som gäller på värdepappersmarknaden. Nedan följer några viktiga förändringar:

Samma regler för alla distributionskanaler

Lagen om försäkringsförmedling omfattade tidigare enbart försäkringsförmedlare och inte försäkringsbolag. De nya reglerna kommer att omfatta alla som idag omfattas av lagen om försäkringsförmedling, men också försäkringsbolagen.

Ny portalparagraf

I förslaget till ny lag om försäkringsdistribution finns i likhet med vad som gäller för värdepappersrörelse, bankrörelse, och verksamhet med bostadskrediter ett allmänt hederlighets- och sundhetskrav. Det framgår att verksamheten ska bedrivas enligt god försäkringsdistributionssed och att kundens intressen med tillbörlig omsorg ska tas tillvara. Därtill ska försäkringsdistributören handla hederligt, rättvist och professionellt. Rådgivning ska vara anpassad till kundens önskemål och behov och de lösningar som rekommenderas ska vara lämpliga för kunden.

Definitionen och krav på interna regler införs

Finansinspektionen föreslår att begreppet ”interna regler” införs som en definition i de föreslagna föreskrifterna om försäkringsdistribution. Exempel på interna regler kan vara policyer, instruktioner och riktlinjer. Företaget är skyldigt att upprätta interna regler inom bland annat god försäkringsdistributionssed och klagomålshantering.

Ökat krav på information – både till och från kund

Kunderna måste bl a informeras om intressekonflikter och ersättningar som kan tänkas inverka på de produkter som erbjuds. Specifika krav på information gäller också vid sk. korsförsäljning liksom vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Krav på kunskap och kompetens

Sedan tidigare har det funnits krav på kunskap och kompetens, men dessa krav har skärpts.

  • Interna regler och rutiner

    Det finns krav på rutiner för intern kontroll av de personer som omfattas av reglerna kring kunskap och kompetens. Företagen ska ”Ska inrätta, upprätthålla och uppdatera register för dokumentation av de åtgärder som de vidtar för att uppfylla kraven”. Det vill säga att man måste kunna visa upp att de anställda har relevant yrkeskunskap och kompetens.

  • Kunskapstest – även årligen

    Kravet på genomfört kunskapstest finns redan i dag, men i förslaget får detta en annan utformning. Det finns idag krav på att genomföra ett kunskapstest avseende de ämnen och områden som anges i föreskrifterna. Det finns även krav på att årligen göra ett kunskapstest på samma områden. Det årligen återkommande kunskapstestet ska uppfylla kraven i 8 § andra stycket, men behöver inte vara lika omfattande.

  • Minst 15 timmars årlig kunskapsuppdatering

    Det finns även ett krav på en fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling på minst 15 timmar per person och år. Nuvarande föreskrifter innehåller krav på kunskapsuppdateringar vid behov. I de föreslagna reglerna är kravet mer långtgående då detta ska göras även om inget uttryckligt behov finns. Den fortbildning och yrkesutveckling som genomförs ska vara relevant, och vid relevanta förändringar inom de områden som räknas upp i 4 kap. 3–6 §§ ska fortbildning genomföras snarast.

 Vilka personer omfattas av kraven på kunskap och kompetens?

Exakt vilka som omfattas är inte specificerat men FI menar att den som arbetar med distribution av försäkringar på ett sådant sätt att denne kan utöva ett direkt inflytande över kunden, exempelvis vad gäller val av försäkringsprodukt, omfattas av kraven, liksom en sådan anställds närmaste chef. Även chefer högre upp i en organisation om dessa har ett utpekat ansvar för verksamhet med försäkringsdistribution längre ner i organisationen.

 

Vi har tagit fram lösningar för att kunna hjälpa våra kunder med att uppfylla kraven på kunskap och uppföljning enligt IDD.

 

Dela nyheten