I FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör ska ha kunskap och kompetens som är på en nivå som är lämplig och tillräcklig utifrån den aktuella befattningen, och den verksamhet och de produkter som försäkringsdistributionen består i. Kunskaperna ska säkerställas genom ett test. Det finns därtill ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per år.

Finanskompetens har tagit fram ett verktyg som hjälper er att mäta och följa upp att alla som omfattas av kravet, såväl anställda som ombud m.fl. genomför sina 15 timmar fortbildning per år.

Kort om systemet

• Mäta 15 h på individnivå
• Bra överblick
• Digitala utbildningar i Portalen mäts automatiskt (branschgemensamma eller utbildningar som ni själva lägger in)
• ”Externa utbildningar”, ex klassrumsundervisning kan enkelt läggas in
• Skapa egna enklare utbildningar med studiematerial och filmer
• Smidig grupptilldelning av egna utbildningar
• Gruppindelning av anställda

Innehåll till 15 timmars fortbildning

För att säkerställa grundkunskaper genom test finns våra certifieringar inom försäkringsdistribution (Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas, Påbyggnad, Specialist, Sak Bas, Låneskydd). När det gäller fortbildning och årligt säkerställande av kunskaper har vi våra årliga kunskapsuppdateringar (ÅKU Försäkringsdistribution Liv Bas, Påbyggnad, Specialist, Sak Bas, Låneskydd). Alla dessa utbildningar inklusive tester loggas automatiskt i systemet. Även andra utbildningar som Finanskompetens erbjuder kan om ni önskar logga tid inom ramen för 15-timmarkravet.

Försäkringsdistributörer ska både innan produkter och tjänster börja erbjudas till kunder och därefter minst årligen säkerställa kunskaper genom test, om de interna reglerna för verksamheten och om den eller de försäkringsprodukter som denna distribuerar eller ansvarar för. Oberoende av om dessa utbildningsinsatser genomförs digitalt eller fysiskt kan ni logga tiden för dessa i Finanskompetens system. Man kan även logga andra fortbildningsinsatser som faller inom ramen i systemet.

Om ni behöver systemstöd för att skapa och distribuera interna tester så har Finanskompetens ett verktyg för detta. Läs mer om vårt system för interna tester.

Uppföljning

I Finanskompetens system kan administratörer i realtid följa hur medarbetarna ligger till gällande uppfyllande av 15 timmarskravet. Det går såklart även att ta fram rapporter och exportera data till Excel

Vill du veta mer – kontakta:

Rasmus Melander
VD