Bankföreningens Tomas Tetzell om kommande bolånelicens och nya direktivet

Den nya bolånelicensen, som Bankföreningen inför i samarbete med SwedSec, kommer beröra cirka 10.000 bankanställda. Licensen är ett svar på EU:s nya direktiv om bolåneavtal, som innebär en rad förändringar för svenska bolåneinstitut.

Bolånedirektivet planeras vara infört i svensk lag om ett år, mars 2016. Ytterligare ett år senare, mars 2017, ska svenska bolånerådgivare uppfylla de kunskapskrav som definieras i direktivet. Det kommer kräva en rejäl insats av våra banker, som samtidigt ska hantera andra förändringar som direktivet för med sig. Tomas Tetzell, chefsjurist på Bankföreningen, berättar:

Tomas Tetzell, Bankföreningen
Tomas Tetzell, Bankföreningen

– Förutom att direktivet ställer krav på att medarbetarna har en viss kompetens inom bolånerådgivning, ställs krav på vilken typ av information som ska lämnas till kunden och hur den ska lämnas, och på dokumentationen av rådgivningen. För det här behöver bankerna ta fram processtöd. En annan nyhet är krav på bindande låneerbjudande med en viss giltighetstid, vilket kommer kräva systemändringar hos bankerna. I direktivet slås även fast att värderingen av bostaden som ska belånas måste vara oberoende av den person som sedan beslutar om krediten för bostaden. Det här kommer göra att en del banker, och framför allt mindre bankkontor med få medarbetare, kan behöva omorganisera sin verksamhet.

Ny lag om bostadskrediter införs

Tomas Tetzell är sekreterare i Bankföreningens Bolånekommitté och har ingått som expert i den statliga utredning som ska föreslå hur direktivet ska omformas till svensk lag. Den 9 april blir betänkandet offentligt.
– Det innehåller bland annat förslag på ändringar av konsumentkreditlagen och på införande av en ny lag om bostadskrediter. Betänkandet ska ut på remiss och därefter läggas som en proposition till riksdagen. Förhoppningsvis sker detta i slutet av året och då kan vi ha lagändringarna på plats i mars 2016. Sedan ska även Finansinspektionen ha tid att skriva sina föreskrifter och allmänna råd för hur bolåneverksamheten ska bedrivas. Då kan de komma att precisera vad som gäller den kompetens rådgivarna bör ha. Först därefter vet bankerna exakt vad som förväntas av dem.

Tomas beskriver en tuff tidplan där bankerna är sista länken i kedjan. De riskerar att få ont om tid att förändra processer, system och att kompetenssäkra sina medarbetare. Bankföreningen har försökt dra sitt strå till stacken genom att tidigt ta sig an kunskapskraven i direktivet. Redan hösten 2013 påbörjades arbetet.
– I Bankföreningen tyckte vi att det var bra att ta ett eget initiativ. Vi ville ha en självreglering för att på så sätt stärka förtroendet för branschen. Vi vill säkerställa en hög kompetens hos rådgivarna och att kunderna känner sig trygga i sina bolåneaffärer. De ska möta samma kompetens oavsett vilken bank de vänder sig till.

Licensiering i samarbete med SwedSec

Bankföreningen har valt att vända sig till SwedSec för att få en branschgemensam licensiering på plats.
– Eftersom vi har goda erfarenheter av SwedSec-systemet och då många av våra medlemmar är medlemmar även hos dem, var det naturligt att bygga vidare på det och göra kopplingen till SwedSec-systemet.

Inom kort publicerar SwedSec de kunskapskrav som ligger till grund för licensieringen. Tomas menar att licensieringsförfarandet behöver ta hänsyn till rådgivarnas förkunskaper.
– Det bör finnas ett diagnostest som visar vilka kunskapsluckor du har och som du behöver fylla innan du skriver ett licenstest. En årlig kunskapsuppdatering kommer också finnas med. Det finns faktiskt också en brasklapp i direktivet. Har du jobbat i några år med bolånerådgivning kan du övergångsvis vila på den erfarenhet du antas ha skaffat dig, och har till våren 2019 på dig att ta din licens. Vi räknar med att Finansinspektionen också anser det rimligt att tillåta den här extra övergångstiden, eftersom det annars kan bli svårt att hinna testa alla medarbetare och de medarbetare det är fråga om är erfarna och kunniga.

Kunskapskrav baserat på direktivet och svenska behov

EU-direktivet om bolåneavtal har sin upprinnelse i bolånekrisen som var djup i många länder, om än inte i Sverige.
– I hälften av EU:s medlemsstater finns ingen reglering av bolånerådgivning och det är denna lucka i konsumentskyddet som EU vill täppa till. Den svenska Konsumentkreditlagen omfattar bolån, så vi har redan en reglering, men den innehåller inga kunskapskrav.

I kunskapskraven för licensen har man utgått från de kunskapskrav som anges i direktivet. Utöver detta har man lagt till det som känns relevant för svenskt vidkommande.
– Totalt sett är det ett omfattande kunskapsområde som rör allt från makroekonomi och hur räntor sätts till hur bomarknaden fungerar och hur man tar panter i villor och bostadsrätter. Det ingår också krav på kompetens i själva rådgivningen. Du ska ha förmåga att förklara för kunden och bedöma kundens behov och intressen och hur mycket de förstår av det åtaganden de gör. Det här är inte minst viktigt när det nu kommer skarpa krav på amorteringar, avslutar Tomas Tetzell.

Läs mer:

Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank: ”Vi måste visa mer omtanke med låntagarna”

Om Finanskompetens licensieringsutbildning för bolånerådgivare

Dela nyheten