En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva Swedsecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll.

Utbildningen består av tre lärarledda kursdagar via Teams, boken ”Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden” och ett studiematerial i Portalen, som är uppdelat i före och efter kursdagarna.

Du får tillgång till Finanskompetens utbildningsystem Portalen med den digitala studieplanen och självstudiematerialet direkt när du anmäler dig. Du kan med andra ord påbörja utbildningen direkt och förbereda dig genom självstudier inför de lärarledda dagarna.

Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

  • Lärarnas kompetens och engagemang
  • En effektiv inlärning
  • Erfarenhetsutbytet med andra deltagare
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledande befattning eller kontrollfunktion i bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag. Den riktar sig både till dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner och till dig som behöver kvalificerade kunskaper om värdepappersmarknaden utan att du för den skull ska skriva testet. Då arbetar du till exempel i styrelsen i ett finansiellt företag eller inom myndigheter och departement.

För mer utförlig information om vilka yrkesgrupper Swedsecs licensieringstest för ledning- och kontrollfunktioner är ett krav, läs Swedsecs regelverk kapitel 3.

Genomförande

Utbildningen består av tre lärarledda kursdagar via Teams med vissa förberedande studier. Det är inget krav på förstudier för att delta i de lärarledda dagarna, men en rekommendation. Våra erfarna lärare varvar genomgångar med gruppövningar och diskussioner. Att få dela sina erfarenheter med lärare och kollegor i branschen är mycket givande, vittnar de som deltagit i utbildningen om.

Därutöver behöver du studera själv. Det gör du genom att följa den digitala studieplanen i Portalen. Den innehåller bland annat diagnostiska tester läshänvisningar till delar av boken, e-kurser, kompletterande material till boken.

Innehåll

Utbildningen bygger på Swedsecs kunskapskrav, fördelat på tre huvudområden:

1. Styrning och intern kontroll

Fokus på bolagets förvaltning, styrning och kontroll. Det handlar om fördelning av roller och ansvar mellan ägarna, styrelse och VD, utifrån aktiebolagslagen, Finansinspektionens föreskrifter och självreglering. Det omfattar även detaljerade kunskaper kring intern styrning och kontroll i finansiella företag, utifrån riskkontroll, compliance och internrevision. Vi går igenom under vilka förutsättningar verksamhet kan läggas ut på en tredje part (s.k. outsourcing) samt vilka krav som gäller för bonus och annan rörlig ersättning till anställda i finansiella företag liksom vilka åtgärder finansiella företag måste vidta för att hantera en krissituation där bolagets existens kan vara i fara.

2. Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning

Omfattar finansiell ekonomi, finansiella instrument, riskanalys och kapitaltäckningskrav. Här ligger fokus på att ge kunskap om hur du identifierar och hanterar olika typer av risker som finansiella aktörer är exponerade emot. Det kräver förståelse för hur risker mäts, på både instrumentnivå och portföljnivå, kännedom om typiska riskkällor för olika segment av kapitalmarknaden och om hur finansiella derivatinstrument kan användas för att hantera risker. Kunskap om det finansiella systemet i allmänhet och regler för kapitaltäckning och likviditet i synnerhet, ingår också liksom regelverk och konkreta metoder för kapitalbehovsberäkningar.

3. Etik och regelverk

Här handlar det till stor del om att förstå hur värdepappersmarknaden fungerar och hur företagen och dess anställda ska agera. Du ska känna till normgivningen inom EU och i Sverige och förstå syftet med värdepappersmarknadens regler. Du ska förstå och kunna tillämpa några av de fundamentala kundrelaterade reglerna såsom intressekonflikter, incitament, marknadsmissbruk och penningtvätt. Särskilt fokus läggs på ytterligare kundskyddsregler i samband med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. God kännedom om vissa informations- och rapporteringskrav, såsom flaggning samt rapportering av OTC-derivat, är också väsentligt.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Utöver vår öppna utbildning erbjuder vi exklusiv lärarledd undervisning för enskilda deltagare, mindre eller större grupper. För offert, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig